Pravilnik donacija

Napomena – PDF verziju Pravilnika možete preuzeti ovdje

Udruga Ljubitelja Kamelija , V.C. Emina 3, Opatija OIB 71956974484, žiro račun 2360000-110201130 pri Zagrebačkoj banci d.d.Rijeka, e-mail: kamelija.op@gmail.com, zastupana po predsjednici Katici Dražić donosi dana 16.1. 2018. godine sljedeći

PRAVILNIK O DONIRANJU KAMELIJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se način doniranja kamelija Udruzi ljubitelja kamelija-Opatija ( u daljnjem tekstu: Udruga). Donacijama se u smislu odredaba ovoga Pravilnika smatraju povremene ili redovite donacije kojima fizičke ili pravne osobe ( u daljnjem tekstu:donatori)dobrovoljno doniraju kamelije. Dozvoljene su i anonimne donacije.

Članak 2.

Udruga je dužna voditi evidenciju o primitku donacija te o istome izdavati zahvalnice.

Članak 3.

Kamelije koje su predmet doniranja moraju zadovoljavati sljedeće kriterije:
1. visina nadzemnog dijela biljke ne smije biti niža od 150 cm
2. vrijednost donacije uključuje cijenu sadnice
3. sadnica može biti u obliku grma ili stabla, mora biti dobroga zdravstvenog stanja te bogato razvijenog nadzemnog dijela biljke kao i korjenovog sustava

Članak 4.

Ovim Pravilnikom određuje se da bi donacija trebala biti u vrijednosti biljke opisane u članku 3.

Članak 5.

Evidencije iz stavka 2. ovoga članka ovjerava pečatom i potpisom odgovorna osoba iz Udruge. U Evidenciju o primljenim donacijama se osim općih podataka o nazivu donatora
upisuje sljedeće:
1. redni broj
2. ime i prezime/naziv donatora/ odnosno napomena o anonimnosti donatora
3. adresa prebivališta ili boravišta /sjedište donatora- mjesto,ulica,kućni broj, broj telefona (fiksnog i mobilnog) , mail adresa, odnosno napomena o anonimnosti donatora
4. naziv kamelije
5. datum doniranja

Članak 6.

Donirane kamelije posaditi će se na površine i perivoja grada Opatije na lokacijama odabranim od strane stručnog osoblja Parkova d.o.o. Donacije kamelija upisuju se u Knjigu doniranih kamelija koja je pohranjena u Hrvatskom muzeju turizma u Opatiji.

Ovaj Pravilnik objavljen je na web stranicama Udruge, a stupa na snagu danom donošenja- 16.1.2018.